About the Japanese Society for the History of Medicine

The Japanese Society for the History of Medicine (JSMH) was established in 1927 (Shōwa 2) for the promotion of research and the spread of knowledge about the history of medicine. The Society is placed as the first of the member societies of the Japanese Association of Medical Sciences (JAMS).


The history of medicine considers the various fields and aspects of medicine in a broad sense, in addition to the study of modern medical science. It encompasses modern medical science and related fields such as dental science, nursing science and pharmacy, the practice of medicine with its social and cultural relationships, the achievements of individuals in medical history, and other aspects as parts of the natural and biological sciences. Furthermore, the history of traditional Chinese medicine, Kampō, is one of the important topics in the Japanese history of medicine.


The Society holds annual and monthly meetings, publishes the official journal NIHON ISHIGAKU ZASSHI - JOURNAL OF THE JAPANESE SOCIETY FOR THE HISTORY OF MEDICINE , grants awards for outstanding research and publications, praises prominent individuals in the history of medicine, and cooperates with local, national, and international organizations having similar purposes to attain the above objectives.


Executives

President: SAKAI Tatsuo
Vice President: KOSOTO Hiroshi
Executive Directors: KAWASHIMA Mabito MAYANAGI Makoto MICHEL, Wolfgang
NISHIMAKI Akihiko
Auditors: SUZUKI Akihito SUZUKI Tatsuhiko
Board: AOKI Toshiyuki IKAI Yoshio KURAKATA Hiromasa
MACHI Senjurō MATSUDA Takahide NAGANO Hitoshi
SATŌ Hiroshi SAWAI Tadashi SHIMURA Toshirō
SONODA Shinya TAKIZAWA Toshiyuki WATANABE Mikio
YAMAUCHI Kazunobu YANAGISAWA Namika
Delegates: AIKAWA Tadaomi DOTE Kentaro ENDŌ Jirō
GUO Xiumei HANAWA Toshihiko HASHIMOTO Akira
HAYAMA Michiko HIGUCHI Teruo HIRAO Machiko
HOSHINO Takayuki IMAI Shu ITANO Toshifumi
IWAMA Machiko KAJITANI Mitsuhiro KAJITANI Shinji
KAMEDA Kazukuni KANBAYASHI Shigenobu KATOW Shigetaka
KATSUI Keiko KAWAHARA Yukari KOBYASHI Kenji
MATSUMURA Noriaki MIYAKAWA Kohya MOMOSE Yū
NAGASHIMA Takeshi NOJIRI Kayoko OGATA Toshihiko
ŌMI Ken’ichi SHIBUTANI Kō SHIMADA Tatsuo
SUGITA Satoshi SUZUKI Noriko SUZUKI Noriko
TANAKA Seiji TOKURA Takeyuki TONOSAKI Masaaki
TSUKISAWA MIYOKO YAMASAKI Masakazu YANAGAWA Renpei
YOSHIKAWA Sumi UMIHARA Ryo
Honorary Members: FUKASE Yasuaki KAMBARA Hiroshi MATSUKI Akitomo
OKADA Yasuo OKUSAWA Yasumasa SAKAI Shizu
SUGITA Kidō TAKAHASHI Fumi TANAKA Sachio
Meritorious Members: AKASOFU Kazutomo AOKI Kunio ARAI Yasuo
HARADA Yasuo IWASAKI Tetsushi KATAGIRI Kazuo
KOBAYASHI Akira MATSUSHITA Masaaki NAKAHASHI Hisamitsu
NAKAZAWA Atsushi SHIMADA Yasuhisa SHINMURA Taki
TAKAHASHI Akira YOSHIDA Tadashi
Editorial Committee
Chairman: MACHI Senjurō
Members: MATSUMURA Noriaki NAGASHIMA Kō ŌMI Ken’ichi
SAWAI Tadashi WATANABE Mikio
TOP